اعتراض

 
دخترک هرچه التماس می کرد و پایین پیراهن پدر را می کشید تا برایش بستنی بخرد،فایده ای نداشت و با اعتراض او روبرو می شد.زمانی که پدر پول خریدهایش را به فروشنده می داد،درخواست کرد تا بقیه پولش را به او سیگار بدهد.
/ 0 نظر / 11 بازدید